Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14), članka 55. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 11. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza („Narodne novine“, br. 136/06) i članka 25. Statuta Županijskog saveza školskih športskih klubova Šibenik od 15.09.2011. godine, na sjednici Skupštine održanoj dana
10. studenog 2015. godine, d o n e s e n  j e

S T A T U T 

SAVEZA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE

 

statut-saveza-studeni-2015 (< Ovdje možete skinuti statut sa stranice.)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE ( u daljnjem tekstu SŠSD ŠKŽ ) je oblik slobodnog udruživanja učenika te osnovnih i srednjih škola s područja Šibensko – kninske županije, kroz rad i aktivnosti školskih sportskih društava, radi ostvarivanja i usklađivanja njihovih interesa i razvijanja raznovrsnih aktivnosti u području školskog sporta.
Ovim Statutom uređuju se sva pitanja važna za djelovanje SŠSD ŠKŽ u skladu s člankom 13. stavkom 3. Zakona o udrugama.

Članak 2.

SŠSD ŠKŽ je neprofitna, nestranačka i nevladina sportska udruga u kojoj članice ostvaruju svoje posebne i zajedničke interese te javne potrebe u sportu.
SŠSD ŠKŽ ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga pri nadležnom uredu za opću upravu Šibensko-kninske županije i u Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom uredu.
Područje djelovanja SŠSD ŠKŽ je sport ( promicanje sporta, sport djece i mladeži i stručni rad).
Ciljane skupine djelovanja su djeca i mladi – opća populacija, sportski djelatnici, studenti i učenici.

Članak 3.

Puni naziv udruge je SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE
Skraćeni naziv je SŠSD ŠKŽ .
Sjedište udruge je u Šibeniku.
Adresu sjedišta svojom odlukom određuje Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ .
Djelatnost udruge odvija se na području Šibensko – kninske županije.

Članak 4.

SŠSD ŠKŽ ima pečat okruglog oblika, promjera 30mm. Uz rub pečata ispisan je tekst ”Savez školskih sportskih društava Šibensko – kninske županije“, a u sredini se nalazi znak saveza – figura sportaša.

Članak 5.

SŠSD ŠKŽ zastupa predsjednik SŠSD ŠKŽ .
Predsjednik SŠSD ŠKŽ je ovlašten poduzimati radnje u skladu s programom rada SŠSD ŠKŽ , Statuta i na osnovu odluka Skupštine SŠSD ŠKŽ i Izvršnog odbora SŠSD ŠKŽ sukladno zakonu.
Zastupanje je samostalno, pojedinačno i ograničeno.
Na prava i obaveze osobe ovlaštene za zastupanje primjenjuju se odredbe čl. 19. Zakona o udrugama.

Članak 6.

SŠSD ŠKŽ je član Hrvatskog školskog sportskog saveza.
SŠSD ŠKŽ se može učlaniti i u druge sportske organizacije kada je to u interesu školskog sporta Šibensko – kninske županije.
Odluku o učlanjivanju SŠSD ŠKŽ u druge sportske organizacije donosi Skupština SŠSD ŠKŽ .

Članak 7.
U SŠSD ŠKŽ nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska ili politička diskriminacija te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 8.

Rad SŠSD ŠKŽ je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova SŠSD ŠKŽ i putem sredstava javnog informiranja. Članovi se o radu SŠSD ŠKŽ obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela SŠSD ŠKŽ .
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, SŠSD ŠKŽ može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju, a odluku o izdavanju glasila donosi Skupština SŠSD ŠKŽ .
SŠSD ŠKŽ po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
Svi članovi SŠSD ŠKŽ imaju pravo sudjelovati u radu SŠSD ŠKŽ , sukladno odredbama Statuta SŠSD ŠKŽ i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje ta tijela donose.

II. CILJEVI I DJELATNOST SŠSD ŠKŽ  I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 9.

SŠSD ŠKŽ djeluje sukladno ciljevima na području sporta.
Cilj SŠSD ŠKŽ je objedinjavanje, koordiniranje i provođenje školskih sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, praćenje opće politike sporta u školama te predlaganje mjera za unaprjeđenje školskog sporta.
Ostvarivanje cilja iz prethodnog stavka ovog članka SŠSD ŠKŽ postiže se slijedećim djelatnostima:
– omasovljavanjem i unapređenjem školskog sporta,
– suradnjom sa općinama, gradovima i županijom glede osiguravanja sredstava za školski sport,
– organizacijom i provođenjem sportskih aktivnosti tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih odmora,
– organizacijom prigodnih sportskih aktivnosti, natjecanja i manifestacija vezanih za jubileje i praznike škola, općina, gradova i županije,
– poduzimanjem mjera za osiguranje zdravstvene zaštite sudionika školskog sporta,
– pružanjem stručne pomoći školskim društvima,
– sudjelovanjem u radu Hrvatskog školskog sportskog saveza,
– sudjelovanjem u pripremi godišnjih i širih programa u školama,
– promicanjem uvođenja informatičkog sustava radi kvalitetnog ustrojavanja programiranja i izvještavanja o događajima i problematici sporta u školama,
– obavljanjem i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih ovim Statutom sukladno zakonu.

III. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.

Članice SŠSD ŠKŽ su školska sportska društva s područja Šibensko-kninske županije.
Članicom SŠSD ŠKŽ mogu biti i druge udruge ili savezi, koji svojom djelatnošću promiču sport mladih ili na drugi način podupiru rad školskih sportskih društava na području Šibensko-kninske županije.

Članak 11

Odluku o primitku članica donosi Skupština SŠSD ŠKŽ .
Između dvije sjednice Skupštine SŠSD ŠKŽ , članica može biti primljena u privremeno članstvo, o čemu odluku donosi Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ .
Privremena članica SŠSD ŠKŽ ima sva prava i obveze članice SŠSD ŠKŽ , osim birati i biti birana u tijela SŠSD ŠKŽ te prava glasa. Privremeno članstvo traje najduže do prve slijedeće sjednice Skupštine SŠSD ŠKŽ .

Članak 12.

Članice iz članka 10. stavak 1. da bi postale članice SŠSD ŠKŽ dostavljaju SŠSD ŠKŽ podatke o OIB-u škole i predstavniku te akte o radu i ustroju školskog sportskog
društva koje ih predstavlja.
Udruge iz članka 10. stavak 2. ovog Statuta, da bi postale članice SŠSD ŠKŽ , moraju SŠSD ŠKŽ dostaviti slijedeće :
– Odluku o udruživanju u SŠSD ŠKŽ
– Presliku Statuta udruge
– Presliku rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti
– Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju udruge po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija
– Osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
– Podatke o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje
– Izjavu o prihvaćanju Statuta i drugih općih akata SŠSD ŠKŽ
– odluku o predstavniku u SŠSD ŠKŽ.

Članak 13.

Popis članica SŠSD ŠKŽ vodi tajnik SŠSD ŠKŽ , u elektroničkom obliku, a isti obavezno sadrži sljedeće podatke:
– podatke o nazivu članice, odnosno pravne osobe
– podatke o nazivu školskog sportskog društva i OIB škole,
– datum pristupanja u SŠSD ŠKŽ ,
– datumu prestanka članstva u SŠSD ŠKŽ
Popis članica HŠSS-a mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 14.

Prava i obveze članica jesu:
– da predlažu i biraju svoje predstavnike u tijela SŠSD ŠKŽ ,
– da budu obaviješteni o radu SŠSD ŠKŽ i njegovih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju,
– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva SŠSD ŠKŽ i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti,
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad SŠSD ŠKŽ i njegovih tijela,
– da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata SŠSD ŠKŽ ,
– da čuvaju i podižu ugled SŠSD ŠKŽ ,
– da sudjeluju u sportskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji SŠSD ŠKŽ .

Članak 15.

Članstvo u SŠSD ŠKŽ prestaje:
– prestankom postojanja SŠSD ŠKŽ ,
– pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
– isključenjem iz članstva,
– prestankom djelovanja članice,
– brisanjem iz Registra udruga ili Registra sportskih djelatnosti.

Članak 16.

Članica SŠSD ŠKŽ može biti isključena ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese SŠSD ŠKŽ ili prouzroči ozbiljnu štetu SŠSD ŠKŽ i njenim članovima.
Odluku o isključenju donosi Skupština SŠSD ŠKŽ . Isključena članica ima pravo žalbe Skupštini SŠSD ŠKŽ u roku 30 dana od dana dostave odluke. Skupština SŠSD ŠKŽ je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine SŠSD ŠKŽ je konačna.

IV. USTROJSTVO SŠSD ŠKŽ

Članak 17.

Članice SŠSD ŠKŽ sudjeluju u upravljanju SŠSD ŠKŽ putem svojih predstavnika ili neposredno davanjem pismenih inicijativa za razmatranje određenih pitanja u tijelima SŠSD ŠKŽ .

TIJELA SŠSD ŠKŽ

Članak 18.

Tijela SŠSD ŠKŽ jesu:
– Skupština
– Izvršni odbor
– Predsjednik
– Tajnik
– Nadzorni odbor

Skupština

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo SŠSD ŠKŽ , a čine je svi predstavnici članica SŠSD ŠKŽ .
Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine, a nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana.
Svaka članica SŠSD ŠKŽ u Skupštinu imenuje po jednog predstavnika.
Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ prije svake sjednice Skupštine utvrđuje ukupan broj predstavnika koji čine sastav za određenu sjednicu.
Predstavnik u Skupštini SŠSD ŠKŽ može biti osoba:
– koja je državljanin Republike Hrvatske,
– koja je navršila 18 godina života i poslovno je sposobna,
– za koju ne postoje zakonske prepreke propisane Zakonom o sportu.
Dužnost je predstavnika da u radu Skupštine odnosno SŠSD ŠKŽ zastupa interese školskog sportskog društva, odnosno udruge, čiji je predstavnik. U slučaju povrede svojih dužnosti, SŠSD ŠKŽ o tome obaviještava školsko sportsko društvo u roku 8 dana od saznanja za učinjenu povredu.
U slučaju neizvršavanja svojih obveza, predstavnik može biti opozvan prije isteka vremena na koje je imenovan.
Nakon što pojedina članica opozove svog predstavnika u Skupštini, imenuje novog čiji mandat traje do isteka vremena na koje je bio imenovan njegov prethodnik.

Članak 20.

Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.
Redovna Skupština SŠSD ŠKŽ održava se najmanje jednom godišnje.
Izborna Skupština održava se svake 4 (četiri) godine.
Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.
Predsjednik SŠSD ŠKŽ može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu kad ocijeni potrebnim ili na zahtjev Izvršnog odbora, najmanje jedne trećine predstavnika u Skupštini SŠSD ŠKŽ , ili na zahtjev Nadzornog odbora uz obrazloženi pismeni zahtjev, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik SŠSD ŠKŽ ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 21.

Skupštinu saziva predsjednik SŠSD ŠKŽ dostavljanjem pismenih poziva članovima i/ili objavljivanjem na mrežnim stranicama najmanje 8 dana prije održavanja sjednice. Poziv se može uputiti i elektronskim putem. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Najmanje dva mjeseca prije isteka mandata predstavnika članica u Skupštini, članice moraju imenovati svoje predstavnike za slijedeći period od četiri godine.
U slučaju isteka mandata tijelima SŠSD ŠKŽ , Skupštinu saziva posljednja osoba ovlaštena za zastupanje SŠSD ŠKŽ ili 1/3 predstavnika u Skupštini, a u slučaju smrti ili ostavke Predsjednika, Skupštinu saziva najstariji član Izvršnog odbora ili 1/3 predstavnika u Skupštini.
Predsjednik SŠSD ŠKŽ je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština.

Članak 22.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina predstavnika u Skupštini, osim u slučajevima donošenja Statuta i odluke o prestanku rada SŠSD ŠKŽ .
Ako Skupštini ne pristupi polovina predstavnika, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada SŠSD ŠKŽ Skupština donosi natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.
Glasovanje u Skupštini je javno i obavlja se dizanjem ruku, osim u slučajevima kada Skupština odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 23.

Skupština SŠSD ŠKŽ :
– donosi odluku o prijemu i isključenju članica,
– donosi Statut i njegove izmjene i dopune i daje tumačenje Statuta,
– donosi druge opće akte potrebne za djelovanje SŠSD ŠKŽ ,
– bira i razrješava Predsjednika, članove Izvršnog i Nadzornog odbora,
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu i završni račun za prethodnu kalendarsku godinu,
– razmatra i prihvaća izvještaje o radu tijela SŠSD ŠKŽ ,
– odlučuje o sudjelovanju SŠSD ŠKŽ u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
– odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih te statusnim promjenama
– donosi kriterije za vrednovanje rada školskih klubova i dodjelu financijskih sredstava
– rješava o žalbama članova SŠSD ŠKŽ u drugom stupnju,
– odlučuje o prestanku postojanja SŠSD ŠKŽ , promjeni naziva i sjedišta, i
– odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad SŠSD ŠKŽ utvrđena ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela,
– bira i opoziva likvidatora,
– imenuje Arbitražno vijeće

Izvršni Odbor

Članak 24.

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo SŠSD ŠKŽ koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima SŠSD ŠKŽ .
Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu.
Članak 25.

Izvršni odbor ima 5 članova.
Članovi Izvršnog odbora biraju se na Skupštini SŠSD ŠKŽ na prijedlog Predsjednika SŠSD ŠKŽ na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik SŠSD ŠKŽ ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora te rukovodi njegovim radom.
Prilikom izbora članova Izvršnog odbora osigurat će se da predstavnici ŠSD-a osnovnih i srednjih škola u njemu budu zastupljeni razmjerno svom broju u Skupštini SŠSD ŠKŽ .
Izabrani članovi mogu biti ponovno birani.

Članak 26.

Izvršni odbor:

– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština SŠSD ŠKŽ te njihove izmjene i dopune,
– priprema materijele o kojima će odlučivati Skupština,
– provodi i osigurava provođenje odluka Skupštine,
– utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
– podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
– brine se o informiranju članstva i javnosti,
– odlučuje o korištenju imovine SŠSD ŠKŽ ,
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta,
– organizira natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja i organizira druge aktivnosti SŠSD ŠKŽ ,
– bira i razrješava tajnika SŠSD ŠKŽ ,
– imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,
– dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade,
– osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva,
– obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 27.

Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik SŠSD ŠKŽ i predlaže dnevni red.
U slučaju odsutnosti Predsjednika SŠSD ŠKŽ radom Izvršnog odbora rukovodi član Izvršnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik SŠSD ŠKŽ .
Odluke i ine akte koje Izvršni odbor donese potpisuje Predsjednik SŠSD ŠKŽ odnosno osoba koja je, u njegovoj odsutnosti, predsjedavala na određenoj sjednici.

Članak 28.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik SŠSD ŠKŽ .
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje dvije trećine njegovih članova.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Odluke donosi javnim glasovanjem, osim u slučajima kada odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 29.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini SŠSD ŠKŽ za svoj osobni i zajednički rad.
Skupština SŠSD ŠKŽ u ostvarivanju prava iz stavka 1.ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze, te ako ne postupaju sukladno ovom Statutu.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti najmanje pet predstavnika u Skupštini SŠSD ŠKŽ , odnosno Predsjednik SŠSD ŠKŽ .
Ako razrješava pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština SŠSD ŠKŽ tada bira nove članove na vrijeme isteka mandata u čiji su sastav birani. Razrješava li Izvršni odbor u cjelini, Skupština SŠSD ŠKŽ tada bira novi Izvršni odbor s punim mandatom.
Svaki član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština ŽSŠŠK je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj slijedećoj sjednici.
U slučaju razrješenja Predsjednika, razrješuje se čitavi Izvršni odbor.

Predsjednik

Članak 30.

Predsjednik SŠSD ŠKŽ bira se iz redova predstavnika Skupštine SŠSD ŠKŽ .
Mandat Predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno izabran.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini SŠSD ŠKŽ . Predsjednik SŠSD ŠKŽ je ujedno i predsjednik Skupštine SŠSD ŠKŽ i predsjednik Izvršnog odbora SŠSD ŠKŽ .
Predsjednik SŠSD ŠKŽ je ujedno i osoba za zastupanje SŠSD ŠKŽ .
U slučaju odsutnosti Predsjednika, zamjenjuje ga najstariji član Izvršnog odbora SŠSD ŠKŽ

Članak 31.

Predsjednik:
– rukovodi radom SŠSD ŠKŽ ,
– predstavlja i zastupa SŠSD ŠKŽ ,
– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora i predlaže dnevni red,
– brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora,
– potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor,
– odgovoran je za zakonitost rada u SŠSD ŠKŽ ,
– ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom SŠSD ŠKŽ ,
– odgovara za zakonitost rada udruge
– vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine
– odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Tajnik

Članak 32.

Tajnika SŠSD ŠKŽ imenuje Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ na prijedlog Predsjednika SŠSD ŠKŽ.
Tajnik se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo izabran / imenovan / .
Tajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru SŠSD ŠKŽ .
Članak 33.
Tajnik ŽSŠŠK sudjeluje u radu Skupštine SŠSD ŠKŽ , Izvršnog odbora SŠSD ŠKŽ i drugih tijela SŠSD ŠKŽ bez prava odlučivanja.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Tajnika SŠSD ŠKŽ , zamjenjuje ga osoba koju odredi Predsjednik SŠSD ŠKŽ .

Članak 34.

Tajnik SŠSD ŠKŽ :
– priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
– obavlja stručne poslove za SŠSD ŠKŽ , vodi i čuva arhivu SŠSD ŠKŽ i popis članova,
– brine i poduzima mjere za ostvarivanje utvrdjenog plana i programa SŠSD ŠKŽ ,
– brine za zakonitost rada i ispunjavanja zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obaveza SŠSD ŠKŽ ,
– pomaže u radu Predsjednika SŠSD ŠKŽ i predsjednika drugih tijela SŠSD ŠKŽ ,
– brine o osiguranju javnosti rada SŠSD ŠKŽ i poslovima informiranja,
– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili Predsjednika SŠSD ŠKŽ .

Nadzorni Odbor

Članak 35.

Nadzorni odbor SŠSD ŠKŽ ima 3 (tri) člana koje bira Skupština SŠSD ŠKŽ iz redova predstavnika u Skupštini, na vrijeme od 4 (četiri) godine i mogu biti birani ponovo.
Član Nadzornog odbora SŠSD ŠKŽ ne može biti član Izvršnog odbora SŠSD ŠKŽ .
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika Nadzornog odbora SŠSD ŠKŽ .
Nadzorni odbor SŠSD ŠKŽ pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova svih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora SŠSD ŠKŽ saziva sjednice Nadzornog odbora SŠSD ŠKŽ , rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština SŠSD ŠKŽ .
Članovi Nadzornog odbora SŠSD ŠKŽ za svoj rad odgovaraju Skupštini SŠSD ŠKŽ .

Članak 36.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
– primjenu odredbi ovog Statuta i drugih općih akata SŠSD ŠKŽ ,
– zakonitost u financijskom poslovanju SŠSD ŠKŽ ,
– provođenje ugovorenih i drugih obveza,
– ostvarivanje financijske politike i financijskog plana SŠSD ŠKŽ ,
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Članak 37.

Nadzorni odbor SŠSD ŠKŽ ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju ŽSŠŠK. Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ i svaki član SŠSD ŠKŽ dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora SŠSD ŠKŽ mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora SŠSD ŠKŽ , ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor SŠSD ŠKŽ može zatražiti sazivanje sjednice Izvršnog odbora i Skupštine SŠSD ŠKŽ ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju SŠSD ŠKŽ , nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata SŠSD ŠKŽ .

Članak 38.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora SŠSD ŠKŽ ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe čl. 29. ovog Statuta.

Radna tijela

Članak 39.

Skupština SŠSD ŠKŽ i Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ u izvršavanju svojih poslova i zadaća mogu osnivati stalna ili povremena radna tijela.
Skupština SŠSD ŠKŽ i Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ mogu za pojedine poslove i zadaće imenovati stručnu osobu.
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje sa sastav, zadaća, ovlaštenje, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.
Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Skupštini SŠSD ŠKŽ , Izvršnom odboru SŠSD ŠKŽ i Predsjedniku SŠSD ŠKŽ .

V. LIKVIDATOR

Članak 40.

Likvidatora SŠSD ŠKŽ bira i opoziva Skupština SŠSD ŠKŽ u skladu s odredbama Statuta SŠSD ŠKŽ i članka 48. Zakona o udrugama
Osobu koja se bira za likvidatora SŠSD ŠKŽ , predlaže predsjednik SŠSD ŠKŽ uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo, obzirom na nadležnost likvidatora.
Osoba likvidatora se upisuje u Registar udruga, a preuzima svoju dužnost i obveze kada nastupe okolnosti za likvidaciju SŠSD ŠKŽ .
Osoba likvidatora imenuje se bez unaprijed utvrđenog mandata, no može se razriješiti sa te dužnosti na prijedlog predsjednika SŠSD ŠKŽ , Izvršnog odnosno Nadzornog odbora, kao i na vlastiti zahtjev.
Pokretanjem postupka likvidacije ŠSS SŠSD ŠKŽ prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje zajednice.
Likvidator SŠSD ŠKŽ provodi likvidacijski postupak nad SŠSD ŠKŽ sukladno zakonu o udrugama i drugim pripadajućim propisima.

VI. IMOVINA I MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE SŠSD ŠKŽ
Članak 41.

Imovinu SŠSD ŠKŽ čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje SŠSD ŠKŽ ostvaruje od:
– donacija i dotacija
– sredstava dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje SŠSD ŠKŽ ,
– sredstava ostvarenih obavljanjem njenih sportskih djelatnosti,
– sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora kao poticaj za programe i projekte od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj,
– kao i druga novčana sredstva stečena sukladno Zakonu.
Predsjednik SŠSD ŠKŽ ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom SŠSD ŠKŽ .
Članak 42.

SŠSD ŠKŽ je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ imenuje osobe ovlaštene za potpisivanje materijalno-financijske dokumentacije.
.
Članak 43.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti SŠSD ŠKŽ ostvari dobit, ona se koristi isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti SŠSD ŠKŽ kojim se ostvaruju ciljevi SŠSD ŠKŽ utvrđeni ovim Statutom, a poglavito za:
– opremanje školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola na području šibensko-kninske županije
– unapređenje stručnog rada u školskim sportskim društvima osnovnih i srednjih škola na području Šibensko-kninske županije
– organiziranje natjecanja.

VII. INFORMIRANJE I JAVNOST RADA
Članak 44.

Radi što potpunijeg informiranja javnosti i članica SŠSD ŠKŽ o svom radu, SŠSD ŠKŽ izdaje izvješća.
SŠSD ŠKŽ može organizirati izdavanje službenog glasila.
Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ svojim aktom određuje pitanja za izdavanje službenog glasila.
Članak 45.

SŠSD ŠKŽ može izdavati i druga sredstva javnog informiranja i komuniciranja ( publikacije, knjige, informativne filmove, video vrpce, fotografije, letke, plakete i druge tiskane sadržaje ) sukladno zakonu.
Predsjednik SŠSD ŠKŽ zadužen je za kontakte i suradnju s radio postajama, televizijom i drugim medijima.

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA
Članak 46.

SŠSD ŠKŽ može ustanoviti i dodjelu nagrada i priznanja sportskim udrugama i pojedincima. Vrste nagrada i priznanja i postupak njihove dodjele utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine SŠSD ŠKŽ .
SŠSD ŠKŽ može pojedince, kao i udrugu zaslužnu za razvitak školskog športa, predložiti za nagradu i priznanje na razini općine, grada, županije i Republike Hrvatske.

IX. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA
Članak 47.

Statut je temeljni opći akt SŠSD ŠKŽ svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Inicijativu za donošenje, izmjene i dopune Statuta SŠSD ŠKŽ i drugih akata mogu dati:
– Skupština,
– Izvršni odbor,
– Predsjednik,
– Nadzorni odbor,
– svaka članica SŠSD ŠKŽ .
Nacrt izmjena i dopuna Statuta SŠSD ŠKŽ priprema i utvrđuje Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ i upućuje ga na raspravu članovima SŠSD ŠKŽ .
Izvršni odbor SŠSD ŠKŽ razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta SŠSD ŠKŽ .
Članak 48.

Statut donosi Skupština SŠSD ŠKŽ natpolovičnom većinom svih članova Skupštine SŠSD ŠKŽ , uz suglasnost HŠŠS-a.
Sva unutarnja pitanja SŠSD ŠKŽ , kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom SŠSD ŠKŽ, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština SŠSD ŠKŽ .
Ostali akti koje donosi Skupština SŠSD ŠKŽ , donose se većinom glasova nazočnih predstavnika.
Tumačenje Statuta SŠSD ŠKŽ i drugih akata, daje tijelo koje ga je donijelo.

X. PRESTANAK POSTOJANJA SŠSD ŠKŽ
Članak 49.

ŽSŠŠK prestaje postojati odlukom Skupštine SŠSD ŠKŽ i to natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine SŠSD ŠKŽ , kada se ispune Zakonom propisane pretpostavke.

XI. POSTUPAK S IMOVINOM SŠSD ŠKŽ U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 50.

U slučaju prestanka postojanja SŠSD ŠKŽ , imovina SŠSD ŠKŽ se, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine SŠSD ŠKŽ sukladno Statutu.
Iznimno, ako se iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak s imovinom SŠSD ŠKŽ iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište SŠSD ŠKŽ .

Ostatak financijskih sredstava koja su primljena iz javnih izvora vratit će se u proračun iz kojeg su ta sredstva dodijeljena.

XII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR SŠSD ŠKŽ

Članak 51.

Ako postoji spor između članica SŠSD ŠKŽ ili između članica i SŠSD ŠKŽ , koji otežava ili onemogućava rad SŠSD ŠKŽ , te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članice SŠSD ŠKŽ obvezuju se spor riješiti mirenjem. Na postupak mirenja primjenjuje se Zakon o mirenju.
Ako postupak mirenja ne uspije, Skupština SŠSD ŠKŽ , za rješavanje sporova, imenuje Arbitražno vijeće od 3 člana za svaki pojedini slučaj.
Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se Pravilnikom koji donosi Skupština SŠSD ŠKŽ .
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.
Članak 52.

Članice SŠSD ŠKŽ , predstavnici u Skupštini SŠSD ŠKŽ , osobe ovlaštene za zastupanje SŠSD ŠKŽ , te članovi tijela SŠSD ŠKŽ , u svim poslovima od interesa i značaja za SŠSD ŠKŽ moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost SŠSD ŠKŽ .
U obavljanju djelatnosti, članice SŠSD ŠKŽ , predstavnici u Skupštini SŠSD ŠKŽ , osobe ovlaštene za zastupanje te članovi tijela SŠSD ŠKŽ , ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa SŠSD ŠKŽ .

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
Članak 54.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut SŠSD ŠKŽ od 15. rujna 2011.godine.

P R E DS J E D N I C A SŠSD ŠKŽ :
Margit Vrbičić, prof